субота, 11 жовтня 2014 р.

Базарна (Московська) площа

               Московська площа до 1961 року не мала офіційної назви. В окремих документах фігурує під різними назвами : Базарна, Деміївська базарна, Деміївська. У 1961 році перейменована на пл. Комсомольську, але того ж року здобула назву Автовокзальна - від щойно побудованого Центрального автовокзалу (на місці колишніх складів цукрово-рафінадного заводу).
               Сучасна назва - з 1967 року. Кілька разів підлягала реконструкції :
у 1960-61 роках - у зв'язку із побудовою автовокзалу;
у 1967-68 роках - будівництво об'їзного шляху довкола автовокзалу;
у 1997р. - перепланування центральної частини площі, облаштування Деміївського ринку;
2006-2010 рр. - будівництво шляхопровіду через Московську площу.
                                                       Джерело: Вулиці Києва.Енциклопедичний довідник.-К.:Укр.енц. ім.Бажана, 1995.

четвер, 2 жовтня 2014 р.

Отчет о деятельности Деміевской земской народной библіотеки Кіевского уъзда за 1912 годъ

                                                                                Почт.ст.Деміевка,Ново-Владимірская ул.№6

                                                                     Отчет
       о деятельности Деміевской земской народной библіотеки Кіевского уъзда за 1912 годъ

     1. Съ какого времени существуетъ библіотека (год, мъсяц и число открытія) 1909г. января 27 дня
     2. Общее число подписчиков въ теченіи отчетного года 21
                 В том числе :
                    а) Взрослых мужчинъ 3  женщин -
                    б) Подростковъ ( отъ 12 до 17 лътъ):
                        мужчинъ 2   женщинъ  6
                    в) Малолътних (моложе 12 лътъ):
                        мальчиковъ 4  дъвочек 6
     3. Изъ какихъ    селеній библіотека имъет подписчиковъ и разстояниі этихъ селеній отъ библіотеки                                        с.Деміевки
     4. Число поступившихъ въ теченіи года новых подписчиковъ            7
     5. Сколько подписчиковъ прошлого года и по какой причинъ въ отчетномъ году не пользовались книгами библіотеки?                                                              42
     6. Число наличныхъ книг по отделам
         Число книг годныхъ къ выдачъ
                     духовнонравственныхъ 62
                     исторія и біографія          83
                     географія и этнографія    55
                     Ъстествознание и медицина  81
                     с-хоз.производство и ремесло  49
                     беллетристика                204
                     разнаи содержанія          7                      
                                                                          .................
     9. Сколько книгъ заразъ выдается одному подписчику                     одна
   10. На какой срокъ выдаются книги                                              на двъ недъли
   11. Спрашивались-ли книги, которых нътъ въ библіотеке и какія именно                  Нътъ
   12. Сколько книгъ пропало (испорчено или не возвращено) за отчетный годъ? 
         Отд.1 № 19 Наканунъ исповъди, №20 Наканунъ св. Причещенія
         Отд.2 №181 Великанъ Ісусъ и № 131 Искра любви
    Примечание: Списокъ пропавшихъ книгъ нужно приложить къ этому отчету и указать какіе изъ нихъ желательно пріобръсти для библіотеки.
   13. Въ какіе мъсяцы, дни и часы была открыта библіотека? Январь, февраль, мартъ, апръль, май, іюль, августъ, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь по вторникамъ и пятницамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера, кромъ праздничныхъ дней.
   14. Число дней въ году, въ которые производилась выдача книгъ изъ библіотеки?     92 дня
   15. Какие книги и какихъ авторовъ наиболъечитаются подписчиками?      Гоголь, Пушкин, Маминъ-Сибиряк, Желиховская, Достоевскій, Тургеневъ.
   16. Въ чемъ нуждалась библіотека въ отчетномъ году?
   17. Что требуется для успъшной дъятельности библіотеки!    
         Переводъ библіотеки въ другое мъсто въ виду того, что училище помещается на окраинъ с. Деміевки, гдъ положительно приходиться тонуть въ грязи.
                 Подпись завъдывающаго библіотекой                                     Н.Орлова
                                                           
      Джерело : Дъело Кіевской Уъздной Земской Управы
                        Фонд № 1239
                        Опис № 5
                        Дело № 208
                        лист 93-95